Privacy statement

Dit is het privacy statement van CACN Verslavingszorg, statutair gevestigd te 5611 CM Eindhoven aan de Tramstraat 1. Je kunt ons bereiken via het contactformulier op deze website of door ons te bellen op 040 – 303 50 23.

Laatste update: juli 2022

Algemene informatie

Toepasselijkheid van dit statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, die je mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier op onze website of door middel van persoonlijk contact met onze medewerkers.

CACN Verslavingszorg is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Wij hechten groot belang aan je privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van je persoonsgegevens.

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat je rechten zijn op grond van de AVG en de overige relevante regelgeving. Naast de AVG zijn de regels van het medisch beroepsgeheim onverminderd van toepassing op de verwerking van de gegevens.

Wettelijk kader

Wij verwerken gegevens volgens de eisen die daaraan worden gesteld in de AVG en de specifieke regels die in de zorgsector gelden voor geheimhouding en bescherming van medische gegevens. Zie hiervoor onder andere de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

 • Vergoed door zorgverzekeraar
 • Geen eigen bijdrage
 • Geen lange wachtlijsten
 • Thuis blijven wonen
 • Gewoon blijven werken
 • Behandeling op maat
 • Oog voor onderliggende problematiek
 • Focus op duurzaam herstel

Grondslag en doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken je gegevens op basis van de behandelovereenkomst (zie artikel 6 van de AVG). Om de overeenkomst (jouw behandeling) zo goed mogelijk uit te voeren, is het nodig dat we een patiëntendossier van je bijhouden. Je persoonsgegevens worden door ons verzameld en bewaard om je goed te kunnen behandelen en je kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen verlenen. Bovendien hebben wij je gegevens nodig voor het afleggen van verantwoording ten aanzien van de kwaliteit van de zorg (doelmatigheid en rechtmatigheid) en de financiële afwikkeling van de zorg/behandeling.

Als je je aanmeldt via onze website of telefonisch, bijvoorbeeld om informatie te krijgen over de behandeling of om een telefonische screening te doen, verwerken we de gegevens die je ons doorgeeft ook op deze basis, omdat we je gegevens nodig hebben om te kunnen bepalen of wij jou een passende behandeling kunnen bieden.

Mochten we gegevens verwerken voor een ander doel dan je behandeling – bijvoorbeeld een cliënttevredenheidsonderzoek – dan zullen we hiervoor expliciet toestemming vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • naam
 • adres
 • contactgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • BSN
 • verzekeringsgegevens
 • contactgegevens van je contactpersonen
 • verwijzing van je huisarts en reden van je aanmelding
 • toestemmingsverklaringen
 • medische gegevens zoals uitslagen van (laboratorium)onderzoeken, allergieën, medicatiegebruik en uitkomsten van vragenlijsten
 • behandelplan en verslaglegging van de voortgang van je behandeling
 • correspondentie met je verwijzer en eventueel andere betrokken zorgverleners (waar je dan expliciet toestemming voor hebt gegeven)

Toegang medewerkers tot dossier

Je persoonsgegevens worden door ons goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Medewerkers die geen behandelrelatie met jou hebben en niet rechtstreeks betrokken zijn bij de geleverde zorg, krijgen in beginsel geen toegang tot het medische dossier.

Alle medewerkers binnen CACN Verslavingszorg zijn verplicht om vertrouwelijk met je gegevens om te gaan. Deze medewerkers vallen onder het (afgeleid) medisch beroepsgeheim of zijn gebonden aan een contractueel geheimhoudingsbeding met ons.

Wij houden van iedere individuele medewerker, zorgverlener of behandelaar bij wanneer hij/zij je dossier heeft bekeken (‘logging’). Je hebt recht op een elektronisch afschrift tegen een vergoeding van deze logging, zodat je kunt inzien welke medewerker, zorgverlener of behandelaar op welke datum je dossier heeft bekeken of opgevraagd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Gelet op het medisch beroepsgeheim en de privacyregels van de AVG mogen wij je persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden verstrekken indien wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van jou hebben gekregen. Voordat wij je om toestemming vragen, informeren wij je over het doel, de inhoud en de mogelijke gevolgen van de gegevensverstrekking aan een derde.

In een aantal gevallen bestaat er voor ons een wettelijk recht of zelfs een wettelijke plicht om je gegevens aan derden te verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, zoals andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij je behandeling en je zorgverzekeraar (voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de verzekering; denk aan claimbeoordeling en materiële controle). Wij hebben dan geen toestemming van je nodig. Je kunt bezwaar maken tegen verstrekking zonder je toestemming, maar het kan zijn dat wij dan niet in staat zijn om je te voorzien van een goede medische behandeling.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als je patiënt bij ons bent (geweest), zijn wij wettelijk verplicht om je patiëntendossier 20 jaar te bewaren. Deze termijn kan verlengd worden als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor je gezondheid of de gezondheid van je kinderen.

Jouw rechten

Als patiënt heb je wettelijke rechten ten aanzien van je dossier bij ons. Hieronder informeren we je over je rechten. Als je van een van deze rechten gebruik wilt maken, kan je dat doen door schriftelijk of mondeling contact op te nemen met je behandelaar of een casemanager.

Recht op inzage in je dossier

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Voor zover deze gegevens zijn opgenomen in een medisch dossier in de zin van de WGBO, heb je het recht om je eigen medische dossier in te zien en daarvan een kopie te ontvangen. Wij vragen nooit een vergoeding voor deze inzage of voor het maken van een digitale kopie van de gegevens.

Alleen jijzelf hebt recht op inzage in je dossier, dus bijvoorbeeld niet je contactpersonen of werkgever. Dit is om jouw privacy te beschermen. Bij inzage krijg je alleen de gegevens te zien die over jezelf gaan, zoals behandelplan en behandelregistraties. Je hebt geen recht op inzage in persoonlijke aantekeningen van zorgverleners, behandelaars of medewerkers. Wij kunnen inzage (deels) weigeren als de privacy van een ander daardoor zou worden geschaad.

We zullen zo snel mogelijk aan je verzoek om inzage voldoen, maar uiterlijk binnen één maand (zie artikel 12 AVG).

Het recht op wijziging of wissen van medische gegevens

Je hebt op grond van de AVG het recht om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren aan te vullen, te laten corrigeren of te laten wissen (‘recht op vergetelheid’). Voor zover je verzoek tot het wissen van gegevens betrekking heeft op het medisch dossier in de zin van de WGBO, hoeven wij niet aan je verzoek tot vernietiging te voldoen, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander. Je moet dan denken aan onze belangen in het kader van het afleggen van verantwoording over de door ons geleverde zorg, of het belang van je nakomelingen in geval van een erfelijke ziekte.

Recht om toestemming in te trekken

Als je toestemming aan ons geeft om gegevens van je te delen met anderen, zoals je contactpersonen of andere zorgaanbieders, heb je het recht om die toestemming in te trekken. Vanaf dat moment mogen we geen informatie meer delen met die persoon.

Overdracht van dossier

Indien je overstapt naar een andere zorgaanbieder, is het van belang dat de nieuwe zorgverlener of behandelaar op de hoogte is van de zorg die door ons is verleend. Op jouw verzoek werken wij in beginsel altijd mee aan de overdracht van je dossier aan je nieuwe zorgverlener of behandelaar.

Op grond van de AVG kun je bij ons een verzoek indienen om digitale persoonsgegevens in een leesbaar computerbestand naar jou of een andere zorgaanbieder te sturen (‘dataportabiliteit’). Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens die je zelf actief en bewust hebt verstrekt. Hieronder vallen ook gegevens die je indirect hebt verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat, zoals door middel van bloedafname, een pacemaker of een bloeddrukmeter.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie vind je in ons cookie statement.

Contact

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens en medisch dossier serieus. Wij hanteren passende maatregelen naar de laatste stand van de techniek om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cacn.nl.

Je kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, vernietiging of overdracht van je dossier, of een bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens ook sturen naar info@cacn.nl. Je kunt uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen en mondeling je verzoek doen.

Indien je contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kun je het klachtenformulier invullen en naar ons versturen per post of per mail.

Wij willen je er tot slot op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Vragen? Vul je contactgegevens in en we nemen contact met je op: